Освітньо-наукова програма Математика
спеціальність 111 Математика
для кафедри математики
Київського академічного університету

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни)

Кількість кредитів

Форма
підсумкового контролю

І. Обов’язкові компоненти ОП

FORLANG

Іноземна мова

6

Диф.залік

SEMINAR

Семінар з наукових досліджень

12

Диф.залік

RESEARCH

Науково-дослідна робота

35

Диф.залік

EXAM

Комплексний іспит зі спеціальності

2

Іспит

DEFENCE

Захист магістерської дипломної роботи

5

Захист

Всього

80

 

II. Цикл дисциплін вільного вибору магістра

БЛОК ВВ1 Аналіз та математична фізика

APPROXTH

Теорія наближення функцій

5

Іспит

FRAMESTH

Вступ до теорії фреймів

5

Диф.залік

FUNCAN

Функціональний аналіз

5

Іспит

OPERTH

Додаткові розділи теорії операторів

5

Іспит

SYMDE

Симетрії диференціальних рівнянь

5

Іспит

EVEQMF

Еволюційні рівняння сучасної математичної фізики

5

Іспит

PDE

Рівняння в частинних похідних скінченної та нескінченної кількості змінних

5

Диф.залік

QUANTCALC

Квантові обчислення

5

Диф.залік

BFRTH

Теорія біфуркацій

5

Диф.залік

ROSPO

Задачі представлення операторів у вигляді суми або добутку операторів та їх застосування

5

Диф.залік

SEASTAR

Вступ до С*-алгебр

4

Іспит

TAFA

Теорія наближення функцій та її застосування

5

Іспит

БЛОК ВВ2. Алгебра і топологія

ALGTOP

Алгебраїчна топологія

5

Іспит

ALGTOP2

Алгебраїчна топологія, 2

5

Іспит

DIFFORMS

Диференціальні форми

5

Іспит

GENTOP

Загальна топологія

5

Іспит

REPRTH

Теорія зображень

5

Іспит

ALGGEOM

Алгебрична геометрія

4

Іспит

HOMOLALG

Гомологічна алгебра

5

Іспит

METRGRTH

Метрична теорія графів

5

Іспит

ADVGRTH

Поглиблена теорія графів

3

Іспит

FOLSURF

Шарування на поверхнях

5

Диф.залік

LIEALG

Теорія алгебр Лі та її застосування

5

Іспит

NUMTH

Теорія чисел

5

Іспит

ADDLA

Додаткові питання лінійної алгебри та її застосування

5

Іспит

БЛОК ВВ3. Теорія ймовірностей і математична статистика

LEVIPROC

Процеси Леві у моделях фінансової математики

5

Диф.залік

STOCHDE

Стохастичні диференціальні рівняння та їх застосування

5

Іспит

QUEUETH

Елементи теорії масового обслуговування

5

Диф.залік

GAUSWAVE

Гауссові міри та гауссові випадкові процеси

5

Диф.залік

ROUGHPATH

Багатовимірні випадкові процеси та грубі траєкторії

5

Диф.залік

ADDTSP

Додаткові розділи теорії випадкових процесів

5

Іспит

RANDPROC

Теорія випадкових процесів

3

Диф.залік

PROBDIST

Ймовірністні розподіли на нескінченновимірних просторах

5

Іспит

БЛОК ВВ4. Математичні студії

MATHSTUD

Математичні студії

3

Диф.залік

LIEGROUPS

Групи Лі

5

Іспит

CATEGTH

Теорія категорій

5

Іспит

CONTEMP1

Проблеми сучаcної математики, 1

5

Диф.залік

CONTEMP2

Проблеми сучаcної математики, 2

5

Диф.залік

CONTEMP3

Проблеми сучаcної математики, 3

5

Диф.залік