Науковий керівник доктор фізико-математичних наук Стецюк Петро Іванович

Основна мета дослідження – створення математичних моделей, методів та програмного забезпечення для побудови аеродинамічних кривих за допомогою натуральної параметризації з поліноміальним (лінійним, квадратичним, кубічним) законом розподілу кривини та алгоритмів негладкої оптимізації. Побудова оптимальних профілів по заданому закону розподілу кривини є актуальним завданням при проектуванні аеро- та гідродинамічних обводів літальних апаратів, лопаткових турбін та ін.

Задачі побудови плоских кривих в натуральній параметризації зводяться до розв'язання систем нелінійних інтегральних рівнянь (залежать від невідомих параметрів підінтегральних функцій та невідомих верхніх границь для визначеного інтегралу) з різноманітними вихідними умовами та відповідних їм задач мінімізації негладких функцій. Для останніх буде використано сучасні програмні реалізації методів еліпсоїдів та r-алгоритмів – субградієнтних методів з розтягом простору в напрямку різниці двох послідовних субградієнтів. Значна увага буде приділена задачам побудови профілю пера лопатки та профілів міжлопаткового каналу.

Інформація про одну з таких задач можна знайти за посиланням

Повернутись до переліку тем