Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів є спільним освітньо-науковим підрозділом Київського академічного університету та Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

 ►►►  Наукові керівники та теми магістерських робіт рекомендовані студентам Кафедри (постійно оновлюється).

Кафедра готує магістрів та докторів філософії за спеціальністю 105 - прикладна фізика та наноматеріали для роботи у таких сучасних напрямах як:

•   Надпровідність та інші електронні властивості металів:
–    пошук механізмів високотемпературної надпровідності;
–    фундаментальні та прикладні дослідження вихорової матерії;
–    створення нових надпровідних матеріалів;
–    синхротронні дослідження електронної структури, ARPES;
–    надпровідна електроніка та спінтроніка, топологічні ізолятори.
Cпівробітництво з IFW DresdenHelmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf та BESSY Berlin (Німеччина), Swiss Light Source та PSI (Швейцарія), Stockholm University (Швеція), International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures у Вроцлаві (Польща)...

•   Обчислювальна фізика:
–    квантово-механічні розрахунки електронної структури металів та моделювання їх фізичних властивостей;
–    розвиток ab initio методів обчислювальної фізики, створення та удосконалення комплексів комп'ютерних програм для вивчення фізико-хімічних властивостей комплексних багатоатомних систем.
Cпівробітництво з Max-Planck Institute for Solid State Physics, Stuttgart, Germany; Max-Planck Institute of Microstructure Physics, Halle, Germany; Ames National Laboratoty, Ames, USA; Byalistok University, Byalistok, Poland.

•   Aтомна інженерія поверхні та наноструктур;
–    атомно-силова, тунельна мікроскопія та спектроскопія поверхні;
–    фізика моно- та багатошарових металевих систем;
–    апатитові наноматеріали: синтез, властивості, застосування  (замінники кістки, сорбенти, біоматеріали);
–    нанодроти на основі рослинних вірусів та наночастинок металів.

•   Фізики міцності, пластичності і руйнування:
–    дослідження атомних механізмів деформації і руйнування нанокристалів, зокрема двовимірних (графен) і одновимірних (карбін) кристалів та структур на їх основі;
–    термомеханічна стабільність та довговічність елементів нанопристроїв
Cпівробітництво з Brno University of Technology, Institute of Physics of Materials ASCR, Central European Institute of Technology (Брно, Чеська республіка), The University of Vienna (Австрія).
–    дослідження фазових і структурних перетворень в суттєво нерівноважних умовах і створення на цій основі конструкційних матеріалів для потреб аерокосмічної галузі, зокрема титанових сплавів, що працюють в екстремальних умовах;
Cпівробітництво з UCLA та Advanced Materials Inc. (США).
–    дослідження магнітної пам’яті форми в системі Ni-Mn-Ga для створення нових функціональних матеріалів;
Співробітництво з Інститутом Лауе-Ланжевена (ILL, Гренобль, Франція).
–    дослідження взаємодії водню із конструкційними матеріалами для використання в водневих технологіях (водневостійкі матеріали, накопичувачі водню, тощо)
Співробітництво з Університетом м. Бордо (Франція).

•   Теорія твердого тіла:
–    теорії недосконалих металічних кристалів і методів їх дослідження, кінематична та динамічна теорії розсіяння різного типу хвиль, зокрема теорії фотонів, у кристалах з дефектами, теорії фазових перетворень;
–    розвиток теоретичних та експериментальних основ нових методів діагностики кристалічних і некристалічних (медико-біологічних) об’єктів на основі ефектів багаторазового розсіювання, зокрема, на пучках синхротронного випромінення та нейтронів.
–    з’ясування самоорганізованих механізмів атомового, електронного та магнітного впорядкувань низьковимірних структур з реґульованими функціональними властивостями.

Інші сторінки та статті пов'язані з Кафедрою прикладної фізики та наноматеріалів: