111

Викладач  Тема магістерської роботи 
Дрозд Ю.А. Криві на гиперболоїді 
Дрозд Ю.А. Зображення 0-простих напівгруп 
Кошманенко В.Д. Конфліктний перерозподіл ресурсного простору
Калюжний О.О. I I1 - фактори, що походять від гіпергруп 
Кочубей А.Н. Нелінійні еліптичні та параболічні рівняння з р-адичними просторовими змінними 
Ребенко О.Л. Гiббсовi розподiли статистичних систем: теорiя та ї ї застосування

 

113

Мазко О.Г. Узагальнене матричне рівняння Ляпунова в теорії динамічних систем
Тимоха О.М.          Варіаційний формалізм в задачах гідромеханіки ідеальної рідини із вільною границею.
Тимоха О.М.
Математичні моделі акустичного левітатора.
Тимоха О.М. Геометрія капілярних форм рівноваги.

 

122

Андрійчук О.В.                    Застосування технологій розподілених систем та паралельних обчислень для виявлення латентних зв’язків у мережах понять. 
Андрійчук О.В. Застосування технологій розподілених систем та паралельних обчислень для контент-моніторингу.
Андрійчук О.В. Застосування рефлексивних моделей при підтримці прийняття рішень.
Ігнатенко О.П. Теорія ігор і навчання в мережах. Аналіз безпеки, приватності і ефективності інфраструктури.
Ігнатенко О.П. Теоретико-ігровий підхід до аналізу відгуків, прогнозів і оцінок.
Ігнатенко О.П. Навчання з підкріпленням у моделях теорії ігор.
Ігнатенко О.П Теоретико-ігровий аналіз планувальників розподілених обчислень.
Махно Т.О. Система автоматичного аналізу змісту текстів.
Сенько І.О. Порівняння швидкості збіжності у моделях регресії з похибками у змінних для різних сімейств розподілів похибок.
Сенько І.О. Задача пошуку оптимального готелю в умовах людино залежної невизначеності.
Циганок В.В. Система підтримки прийняття рішень з урахуванням довіри до джерел інформації.
Фролова А.О.
Аналіз даних повногеномного секвенування зразків мікробіомів, зібраних у міському середовищі,
та моделювання взаємодії спільнот мікроорганізмів